Statut ZOSP RP

 

STATUT
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Stowarzyszenie „Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej”
zwany dalej „Związkiem” jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym zrzeszeniem
posiadającym osobowość prawną.
2. Związek zrzesza ochotnicze straże pożarne (zwane dalej OSP) i inne osoby prawne
w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów
statutowych.
3. Związek jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w
niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie .
4. Związek wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego wspiera różnorodne
formy pracy kulturalno–oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu
strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w ochotniczych strażach
pożarnych.
5. Siedzibą Związku jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 2
Związek działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.– Prawo
o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 jednolity tekst ze zm.), ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz.
1229 jednolity tekst ze zm.) i innych ustaw oraz niniejszego statutu.
§ 3
1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej
realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Związek może współpracować i należeć do zagranicznych i międzynarodowych
organizacji ochrony przeciwpożarowej.
§ 4
1. Związek może posiadać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały, zgodnie
z podziałem administracyjnym państwa.
2. Terenowe jednostki organizacyjne mogą uzyskać osobowość prawną, za zgodą
Zarządu Głównego - z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu zainteresowanego
oddziału.
3. Związek nie odpowiada za zobowiązania oddziałów posiadających osobowość
prawną, zaciągnięte w ramach uzyskanej osobowości prawnej.
§ 5
1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego
celów statutowych, w szczególności w formie:
1) wydzielonych zakładów samodzielnie sporządzających bilans,
2) innych jednostek organizacyjnych.
2. Przedmiot prowadzonej przez Związek działalności gospodarczej określa Zarząd Główny
Związku.
§ 6
1. Związek posiada hymn, znak i flagę organizacyjną.
2. Związek, jego oddziały oraz OSP posiadają sztandary, pieczęcie, mundury,
dystynkcje i odznaki.
3. Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2 podejmuje Zarząd Główny.
4. Pismem Związku jest czasopismo „Strażak”.
§ 7
1. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej.
2. Do prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudniać pracowników w placówkach
określonych przez Prezydium Zarządu Głównego.
3. Dla placówek, o których mowa w ust. 2, Prezydium Zarządu Głównego określa
w regulaminie zadania, strukturę organizacyjną i stanowiska pracy.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby ich realizacji
§ 8
Celem Związku jest:
1) działania na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami
żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami,
2) rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji
publicznej oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań statutowych,
3) wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej,
ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego zleconych przez organy administracji
publicznej,
4) współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony
przeciwpożarowej,
5) działania na rzecz ochrony środowiska,
6) informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach
miejscowych oraz sposobach zapobiegania im,
7) rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji,
8) rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu,
9) wychowanie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dla
bezpieczeństwa,
10) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji osób i grup społecznych,
11) rozwijanie współpracy regionalnej i międzyregionalnej,
12) działanie na rzecz integracji europejskiej i rozwijanie kontaktów oraz współpracy
między społeczeństwami,
13) promowanie inicjatyw i liderów lokalnych,
14) inicjowanie i promowanie dialogu społecznego oraz rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego,
15) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
16) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
17) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa państwa,
18) niesienie pomocy humanitarnej ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów
zbrojnych i wojen w kraju oraz za granicą.
§ 9
Cele określone w § 8 są realizowane przez:
1) współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną, organami administracji publicznej oraz
innymi podmiotami,
2) udzielanie pomocy OSP w wyposażeniu w sprzęt, zaopatrywaniu w mundury, odznaki
i dystynkcje oraz organizowanie szkoleń,
3) pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych,
4) zapewnianie doradztwa w zakresie funkcjonowania OSP,
5) mobilizowanie społeczeństwa do udziału w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej,
6) inicjowanie i organizowanie imprez sportowych oraz przeglądów i innych form
prezentacji dorobku amatorskiego ruchu artystycznego OSP,
7) prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie wystaw, udzielanie pomocy
w gromadzeniu eksponatów muzealnych,
8) przedstawianie organom administracji publicznej i innym podmiotom wniosków
dotyczących realizacji celów Związku,
9) popieranie wynalazczości i racjonalizacji w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,
przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego,
10) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz promocyjnej wśród
społeczności lokalnych na skalę ogólnopolską i międzynarodową w sprawach dotyczących
celów Związku.
§ 9a
1. Działalność określona w § 1 ust. 4, § 8 i § 9 jest wyłączną działalnością statutową
Związku i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność
odpłatna.
2. Przedmiot działalności nieodpłatnej i działalności odpłatnej określa Zarząd Główny
Związku.
3. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem
działalności, o której mowa w § 5.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10
1. Członkowie Związku dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających.
2. Członkami zwyczajnymi są OSP oraz inne osoby prawne niemające celów zarobkowych,
które zgłosiły przystąpienie do Związku, zobowiązały się przestrzegać postanowień
statutu i zostały przyjęte.
3. Członkami wspierającymi są osoby prawne inne niż określone w ust.2, które
zadeklarowały pomoc w realizacji celów Związku i zostały przyjęte.
§ 11
Utrata członkostwa następuje w razie:
1) rozwiązania OSP lub innej osoby prawnej będącej członkiem Związku,
2) skreślenia z listy członków na skutek:
a) wystąpienia ze Związku,
b) nieopłacania składki członkowskiej przez okres 2 lat,
3) wykluczenia na skutek:
a) działania na szkodę Związku,
b) nieprzestrzegania postanowień statutu.
§ 12
1. Uchwały w sprawach: przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, skreślenia ich z listy
członków i wykluczenia ze Związku podejmuje właściwy terytorialnie zarząd oddziału
gminnego Związku.
2. Jeżeli na danym terenie brak oddziału gminnego Związku, uchwały w sprawach
określonych w ust. 1 podejmuje właściwy terytorialnie zarząd oddziału powiatowego
Związku, a w jego braku właściwy terytorialnie zarząd oddziału wojewódzkiego Związku.
3. Uchwały w sprawach przyjęcia w poczet członków wspierających, podejmują wybrane
przez wnioskujących zarządy oddziałów Związku lub Zarząd Główny Związku. Skreślenia
z listy członków wspierających i wykluczenia ze Związku dokonuje zarząd przyjmujący
członka wspierającego.
4. Odwołania od uchwał w sprawach wymienionych w ust. 1, 2 i 3 rozpoznaje zarząd
oddziału wyższego szczebla. Uchwały Zarządu Głównego są ostateczne.
§ 13
1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Związku za pośrednictwem swoich
przedstawicieli,
2) korzystać z pomocy oraz obiektów i urządzeń Związku.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział w działalności Związku z głosem doradczym.
§ 14
1. Do obowiązków członka należy:
1) czynne uczestniczenie w działalności Związku bądź jej wspieranie,
2) propagowanie zasad ochrony przeciwpożarowej,
3) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,
4) regularne opłacanie składek członkowskich.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie
wysokości.

ROZDZIAŁ IV
Władze Związku
A. Postanowienia ogólne
§ 15
Władzami Związku są:
1) Zjazd Krajowy,
2) Zarząd Główny,
3) Prezydium Zarządu Głównego,
4) Główna Komisja Rewizyjna,
5) Główny Sąd Honorowy.
§ 16
Uchwały władz Związku i uchwały władz jego oddziałów zapadają zwykłą większością
oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
z zastrzeżeniem § 71 ust. 1 niniejszego statutu.
§ 17
1. Wybory władz Związku i wybory władz jego oddziałów odbywają się w głosowaniu
jawnym. Władza uprawniona do przeprowadzenia wyborów może uchwalić ich
tajność.
2. Kadencja władz Związku i kadencja władz jego oddziałów trwa pięć lat i kończy się
z chwilą wyboru nowych władz.
3. Wybór nowych władz, o których mowa w ust. 2 powinien nastąpić nie później niż
w dniu upływu kadencji władz dotychczasowych.
§ 18
1. Przedstawicielami do Zarządu Głównego i zarządów oddziałów Związku nie mogą
być osoby zasiadające we władzach innych stowarzyszeń, których zakres działania
odpowiada celom Związku. Nie dotyczy to osób powołanych w skład Zarządu
Głównego, albo zarządów oddziałów Związku w trybie § 22 ust. 3 niniejszego statutu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej (Głównej, oddziału wojewódzkiego, oddziału
powiatowego, oddziału gminnego):
1) nie mogą być członkami Zarządu (odpowiednio: Głównego, oddziału
wojewódzkiego, oddziału powiatowego, oddziału gminnego), małżonkami
członków tego Zarządu ani pozostawać z członkami tego Zarządu w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
B. Zjazd Krajowy
§ 19
1. Zjazd Krajowy jest najwyższą władzą Związku.
2. W Zjeździe Krajowym biorą udział:
1) z głosem decydującym – delegaci wybrani na zjazdach oddziałów wojewódzkich,
2) z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających, członkowie
ustępujących władz Związku i osoby zaproszone.
§ 20
Do kompetencji Zjazdu Krajowego, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym
statucie, należy:
1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Związku i jego władz oraz udzielanie
absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
2) uchwalanie programów działania Związku,
3) zatwierdzanie składu Zarządu Głównego,
4) określenie liczby członków Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu
Honorowego oraz ich wybór spośród delegatów na Zjazd,
5) rozstrzyganie w sprawach uchwał zjazdów oddziałów wojewódzkich
zawieszonych przez Zarząd Główny,
6) podejmowanie uchwał w innych sprawach wnoszonych przez władze Związku
i delegatów.
§ 21
1. Zjazd Krajowy może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Zwyczajny Zjazd Krajowy zwołuje Zarząd Główny raz na 5 lat.
3. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy zwołuje Zarząd Główny
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów oddziałów
wojewódzkich Związku.
4. Zjazd Nadzwyczajny powinien odbyć się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od
podjęcia inicjatywy, zgłoszenia żądania lub wniosku.
5. Władze określone w ust. 3 mogą również wnioskować o włączenie określonych spraw
do porządku obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego.
6. Zarząd Główny zawiadamia delegatów o terminie i porządku obrad Zjazdu Krajowego
co najmniej na 30 dni przed jego odbyciem.
C. Zarząd Główny i Prezydium
§ 22
1. Zarząd Główny jest naczelną władzą zarządzająco–wykonawczą Związku.
2. W skład Zarządu Głównego wchodzą przedstawiciele wszystkich zarządów oddziałów
wojewódzkich, w liczbie określonej uchwałą Zarządu Głównego.
3. Zjazd Krajowy może powołać w skład Zarządu Głównego Związku przedstawicieli
organizacji, stowarzyszeń lub innych instytucji współpracujących ze Związkiem
w liczbie nieprzekraczającej 1/5 liczby przedstawicieli, o których mowa w ust. 2,
określonej uchwałą Zarządu Głównego.
4. Zarząd Główny może odwołać osobę powołaną w trybie ust. 3 i na jej miejsce
powołać innego przedstawiciela organizacji, stowarzyszenia lub instytucji
współpracujących ze Związkiem.
5. Zarząd Główny może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce
członków ustępujących w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu.
§ 23
1. Zarząd Główny z zastrzeżeniem § 23 ust. 2 niniejszego statutu, określa liczbę
członków Prezydium oraz wybiera jego skład, w tym prezesa i wiceprezesów.
2. Osoby powołane w trybie § 22 ust. 3 nie mogą stanowić więcej niż 1/5 ogólnej liczby
członków Prezydium.
3. Zarząd Główny powołuje Komisję ds. Młodzieży oraz może powoływać inne komisje
problemowe lub zespoły zadaniowe jako jego organy doradcze.
§ 24
1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) wykonywanie uchwał Zjazdu Krajowego,
2) uchwalanie planów działalności i budżetu Związku oraz zatwierdzanie sprawozdań
z ich wykonania,
3) przedstawianie i opiniowanie wniosków mających na celu podniesienie stanu
ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa
powszechnego w kraju oraz projektów aktów normatywnych dotyczących tej
problematyki,
4) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Prezydium Zarządu
Głównego,
5) zawieszanie uchwał zjazdów oddziałów wojewódzkich sprzecznych ze statutem
lub uchwałami władz Związku,
6) ustalanie zasad wyboru delegatów na zjazdy oraz określenie liczby delegatów na
Zjazd Krajowy,
7) określanie wysokości uzasadnionych kosztów z tytułu pełnienia funkcji we
władzach Związku,
8) podejmowanie innych czynności w zakresie działania Zarządu.
2. Zarząd Główny może udzielać Prezydium pełnomocnictw do zmian w budżecie
Związku.
§ 25
Do kompetencji Prezydium Zarządu Głównego należy:
1) kierowanie bieżącą pracą Związku,
2) kierowanie działalnością gospodarczą Związku,
2a) decydowanie o innych podstawowych sprawach Związku niezastrzeżonych dla
Zjazdu Krajowego i Zarządu Głównego,
3) wykonywanie uchwał Zarządu Głównego,
4) koordynowanie działalności oddziałów Związku,
5) opracowywanie projektów planów działalności i budżetu Związku,
6) uchylanie uchwał zarządów oddziałów wojewódzkich sprzecznych ze statutem lub
uchwałami władz Związku,
7) rozstrzyganie odwołań od uchwał zarządów oddziałów wojewódzkich,
8) nadawanie odznak i wyróżnień,
9) uchwalanie regulaminów, instrukcji i wytycznych,
10) nadawanie sztandarów oddziałom wojewódzkim Związku.
§ 26
1. Posiedzenia Zarządu Głównego i Prezydium zwołuje prezes Zarządu według potrzeb,
nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku dla Zarządu i 1 raz w kwartale dla Prezydium.
2. Pracami Zarządu i Prezydium kieruje prezes. Szczegółową organizację i tryb pracy
Zarządu Głównego oraz Prezydium określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd
Główny.
§ 27
1. Prezes Zarządu Głównego reprezentuje Związek i zarządza jego majątkiem.
2. Prezes Zarządu Głównego podejmuje decyzje w zakresie zwykłego zarządu.
Prezydium Zarządu Głównego może upoważnić prezesa Zarządu Głównego do
podejmowania decyzji w zakresie przekraczającym zwykły zarząd do określonej
wysokości zaciąganych jednorazowo zobowiązań.
3. W sprawach określonych w ust. 1 i 2 prezes Zarządu Głównego może udzielać
pełnomocnictw.
D. Główna Komisja Rewizyjna
§ 28
1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku.
2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona
przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarza.
3. Główna Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków
na miejsce ustępujących w liczbie nieprzekraczającej 1/3 jej składu.
§ 29
Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem
gospodarki finansowej, nie rzadziej niż raz w roku,
2) składanie Zjazdowi Krajowemu sprawozdań z działalności oraz wniosków
w sprawie absolutorium dla Zarządu Głównego,
3) przedstawianie Zarządowi Głównemu uwag i wniosków dotyczących działalności
Związku,
4) uchwalanie regulaminów pracy Głównej Komisji Rewizyjnej i komisji rewizyjnych
oddziałów Związku ,
5) współdziałanie z komisjami rewizyjnymi oddziałów wojewódzkich
i koordynowanie ich działalności.
§ 30
1. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący według potrzeb,
nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.
2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach
Zarządu Głównego i jego Prezydium z głosem doradczym.
E. Główny Sąd Honorowy
§ 31
1. Członkowie Głównego Sądu Honorowego wybierają ze swego grona przewodniczącego,
wiceprzewodniczących i sekretarza.
2. Główny Sąd Honorowy może dokooptować do swego składu nowych członków na
miejsce członków ustępujących w liczbie nieprzekraczającej 1/3 jego składu.
§ 32
Do kompetencji Głównego Sądu Honorowego należy:
1) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków władz Związku oraz członków władz
oddziałów wojewódzkich, dotyczących naruszania zasad statutowych
i programowych, przyjmowania postaw godzących w dobre imię Związku lub
postępowania niezgodnego z zasadami koleżeństwa i solidarności organizacyjnej,
2) rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń sądów
honorowych oddziałów wojewódzkich oraz własnych orzeczeń (w zmienionym
składzie) wydanych w pierwszej instancji.
§ 33
1. Główny Sąd Honorowy może wymierzać następujące kary:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) wystąpienia z wnioskiem o pozbawienie funkcji pełnionych we władzach Związku.
2. Organizację i tryb postępowania przed Głównym Sądem Honorowym określa regulamin
uchwalony przez Główny Sąd Honorowy.

ROZDZIAŁ V
Oddziały Związku
§ 34
1. Związek może posiadać oddziały:
1) wojewódzkie,
2) powiatowe, obejmujące jeden lub więcej powiatów,
3) gminne, obejmujące jedną lub więcej gmin.
2. Oddziały Związku są tworzone przez oddziały niższego szczebla. Oddziały gminne są
tworzone przez co najmniej dwóch członków zwyczajnych Związku.
3. Oddział może być zlikwidowany w braku uzasadnienia organizacyjnego lub
statutowego dalszego jego istnienia. Uchwałę w sprawie likwidacji oddziału
podejmuje zarząd oddziału wyższego szczebla.
4. W sprawach nieuregulowanych odrębnie do władz oddziałów stosuje się odpowiednio
postanowienia dotyczące władz Związku.
A. Oddział wojewódzki
§ 34a
Władzami oddziału wojewódzkiego Związku są:
1) zjazd oddziału wojewódzkiego,
2) zarząd oddziału wojewódzkiego,
3) prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego,
4) komisja rewizyjna oddziału wojewódzkiego,
5) sąd honorowy oddziału wojewódzkiego.
Zjazd oddziału wojewódzkiego
§ 35
1. Zjazd oddziału wojewódzkiego jest najwyższą władzą oddziału wojewódzkiego.
2. W zjeździe oddziału wojewódzkiego uczestniczą:
1) z głosem decydującym – delegaci wybrani na zjazdach oddziałów powiatowych,
2) z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających Związku oraz
członkowie ustępujących władz oddziału wojewódzkiego i osoby zaproszone.
§ 36
Do kompetencji zjazdu oddziału wojewódzkiego, oprócz innych spraw wymienionych
w niniejszym statucie, należy:
1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu oddziału wojewódzkiego
i sądu honorowego oddziału wojewódzkiego,
2) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków komisji rewizyjnej oddziału wojewódzkiego
i udzielanie absolutorim ustępującemu zarządowi oddziału wojewódzkiego,
3) uchwalanie programów działania oddziału wojewódzkiego,
4) zatwierdzanie składu zarządu oddziału wojewódzkiego,
5) określenie liczby członków komisji rewizyjnej oddziału wojewódzkiego
i sądu honorowego oddziału wojewódzkiego oraz ich wybór spośród delegatów na
zjazd oddziału wojewódzkiego,
6) wybór delegatów na Zjazd Krajowy spośród delegatów na zjazd oddziału
wojewódzkiego, zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego Związku,
7) rozstrzyganie w sprawach uchwał zjazdów oddziałów powiatowych, zawieszonych
przez zarząd oddziału wojewódzkiego,
8) podejmowanie innych uchwał w sprawach wnoszonych przez władze oddziału
wojewódzkiego i delegatów.
§ 37
1. Zjazd oddziału wojewódzkiego może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Zwyczajny zjazd oddziału wojewódzkiego zwołuje zarząd oddziału wojewódzkiego
raz na 5 lat.
3. Nadzwyczajny zjazd oddziału wojewódzkiego zwołuje zarząd oddziału
wojewódzkiego:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie komisji rewizyjnej oddziału wojewódzkiego,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów oddziałów
powiatowych,
4) na żądanie Zarządu Głównego.
3. Postanowienia § 21 ust. 4 – 6 stosuje się odpowiednio.
Zarząd oddziału wojewódzkiego i prezydium
§ 38
1. Zarząd oddziału wojewódzkiego jest władzą zarządzająco-wykonawczą oddziału
wojewódzkiego.
2. W skład zarządu oddziału wojewódzkiego wchodzą przedstawiciele zarządów oddziałów
powiatowych w liczbie ustalonej uchwałą zarządu oddziału wojewódzkiego na wniosek
jego prezydium. Postanowienia § 22 ust. 3 – 5 niniejszego statutu stosuje się
odpowiednio.
§ 39
1. Zarząd oddziału wojewódzkiego, z zastrzeżeniem § 23 ust. 2 niniejszego statutu, określa
liczbę członków prezydium oraz wybiera jego skład, w tym prezesa, wiceprezesów,
sekretarza i skarbnika .
2. Zarząd oddziału wojewódzkiego powołuje komisję ds. młodzieży oraz może powoływać
inne komisje problemowe lub zespoły zadaniowe jako jego organy doradcze.
§ 40
Do kompetencji zarządu oddziału wojewódzkiego należy:
1) wykonywanie uchwał zjazdu oddziału wojewódzkiego i władz Związku,
2) rozpatrywanie wniosków mających na celu poprawę stanu ochrony
przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa
powszechnego w województwie,
3) uchwalanie planów działania i budżetu oddziału zarządu wojewódzkiego oraz
zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
4) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez prezydium zarządu
oddziału wojewódzkiego,
5) zawieszanie uchwał zjazdów oddziałów powiatowych sprzecznych ze statutem lub
uchwałami zwierzchnich władz Związku,
6) ustalanie liczby delegatów na zjazd oddziału wojewódzkiego,
7) wybieranie ze swego grona przedstawicieli wchodzących w skład Zarządu
Głównego i odwoływanie ich,
8) podejmowanie inicjatyw dotyczących zmian statutu Związku,
9) podejmowanie innych czynności w zakresie działania zarządu oddziału
wojewódzkiego.
§ 41
Do kompetencji prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego należy:
1) kierowanie bieżącą pracą oddziału wojewódzkiego oraz wykonywanie uchwał władz
Związku i zarządu oddziału wojewódzkiego,
2) nadzorowanie i koordynowanie działalności zarządów oddziałów powiatowych
Związku,
3) opracowywanie projektów planów działalności i budżetu oddziału wojewódzkiego
oraz przedstawianie sprawozdań z ich wykonania,
4) nadawanie sztandarów oddziałom powiatowym i gminnym Związku oraz OSP
należącym do Związku,
5) uchylanie uchwał zarządów oddziałów powiatowych sprzecznych ze statutem lub
uchwałami zwierzchnich władz Związku,
6) rozstrzyganie odwołań od uchwał zarządów oddziałów powiatowych,
7) inicjowanie i prowadzenie innych działań wynikających z postanowień statutu,
8) przyznawanie i nadawanie odznak i wyróżnień w ramach uprawnień przyznanych
przez Prezydium Zarządu Głównego.
§ 42
1. Posiedzenia zarządu oddziału wojewódzkiego i prezydium zwołuje prezes według
potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku dla zarządu i 1 raz w kwartale dla
prezydium.
2. Pracami zarządu oddziału wojewódzkiego i prezydium kieruje prezes. Szczegółową
organizację i tryb ich pracy określa regulamin uchwalony przez Prezydium Zarządu
Głównego.
§ 43
1. Prezes zarządu oddziału wojewódzkiego reprezentuje oddział wojewódzki i zarządza
jego majątkiem.
2. Prezes podejmuje decyzje w zakresie zwykłego zarządu. Prezydium zarządu oddziału
wojewódzkiego może upoważnić prezesa zarządu oddziału wojewódzkiego do
podejmowania decyzji w zakresie przekraczającym zwykły zarząd do określonej
wysokości zaciąganych jednorazowo zobowiązań.
3. W sprawach określonych w ust. 1 i 2 prezes zarządu oddziału wojewódzkiego może
udzielać pełnomocnictw.
Komisja rewizyjna oddziału wojewódzkiego
§ 44
1. Komisja rewizyjna oddziału wojewódzkiego jest organem kontroli wewnętrznej oddziału
wojewódzkiego.
2. Członkowie komisji rewizyjnej oddziału wojewódzkiego wybierają ze swego grona
przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarza.
3. Postanowienia § 28 ust. 3 oraz § 30 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.
§ 45
Do kompetencji komisji rewizyjnej oddziału wojewódzkiego należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności oddziału wojewódzkiego, ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarki finansowej, nie rzadziej niż jeden raz w roku,
2) składanie zjazdowi oddziału wojewódzkiego sprawozdań ze swojej działalności oraz
wniosków w sprawie absolutorium dla zarządu oddziału wojewódzkiego,
3) przedstawianie zarządowi oddziału wojewódzkiego uwag i wniosków dotyczących
działalności oddziału,
4) współdziałanie z komisjami rewizyjnymi oddziałów powiatowych i koordynowanie
ich działalności.
Sąd honorowy oddziału wojewódzkiego
§ 46
1. Członkowie sądu honorowego oddziału wojewódzkiego wybierają ze swego grona
przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarza.
2. W skład sądu honorowego oddziału wojewódzkiego nie mogą wchodzić członkowie
zarządu oddziału wojewódzkiego i komisji rewizyjnej oddziału wojewódzkiego.
§ 47
1. Do kompetencji sądu honorowego oddziału wojewódzkiego należy rozpatrywanie
i rozstrzyganie w pierwszej instancji spraw członków władz oddziałów powiatowych
i gminnych dotyczących naruszania zasad statutowych i programowych Związku,
przyjmowania postaw godzących w dobre imię Związku lub postępowanie niezgodne
z zasadami koleżeństwa i solidarności organizacyjnej.
2. Postanowienia § 31 ust.2, § 33 stosuje się odpowiednio.
B. Oddział powiatowy
§ 47a
Władzami oddziału powiatowego Związku są:
1) zjazd oddziału powiatowego,
2) zarząd oddziału powiatowego,
3) prezydium zarządu oddziału powiatowego,
4) komisja rewizyjna oddziału powiatowego.
Zjazd oddziału powiatowego
§ 48
1. Zjazd oddziału powiatowego jest najwyższą władzą oddziału powiatowego.
2. W zjeździe oddziału powiatowego uczestniczą:
1) z głosem decydującym - delegaci wybrani na zjazdach oddziałów gminnych,
2) z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających, członkowie
ustępujących władz oddziału powiatowego i osoby zaproszone.
§ 49
Do kompetencji zjazdu oddziału powiatowego należy:
1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu oddziału powiatowego i komisji
rewizyjnej oddziału powiatowego oraz udzielanie absolutorium ustępującemu
zarządowi oddziału powiatowego na wniosek komisji rewizyjnej oddziału
powiatowego,
2) uchwalanie programów działania oddziału powiatowego,
3) zatwierdzanie składu zarządu oddziału powiatowego,
4) określenie liczby członków komisji rewizyjnej oddziału powiatowego oraz jej wybór
spośród delegatów na zjazd oddziału powiatowego,
5) wybór delegatów na zjazd oddziału wojewódzkiego spośród delegatów na zjazd
oddziału powiatowego w liczbie określonej uchwałą zarządu oddziału
wojewódzkiego,
6) rozstrzyganie w sprawach uchwał zjazdów oddziałów gminnych zawieszonych przez
zarząd oddziału powiatowego,
7) podejmowanie uchwał w innych sprawach wnoszonych przez władze oddziału
powiatowego i delegatów.
§ 50
1. Zjazd oddziału powiatowego może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Zwyczajny zjazd oddziału powiatowego jest zwoływany przez zarząd oddziału
powiatowego raz na 5 lat.
3. Nadzwyczajny zjazd oddziału powiatowego zwołuje zarząd oddziału powiatowego:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie komisji rewizyjnej oddziału powiatowego,
3) na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby zarządów oddziałów gminnych,
4) na żądanie zarządu oddziału wojewódzkiego.
4. Postanowienia § 21 ust. 4 - 6 stosuje się odpowiednio.
Zarząd oddziału powiatowego i prezydium
§ 51
1. Zarząd oddziału powiatowego jest władzą zarządzająco-wykonawczą oddziału
powiatowego.
2. Zarząd oddziału powiatowego składa się z przedstawicieli zarządów oddziałów
gminnych w liczbie określonej uchwałą zarządu oddziału powiatowego na wniosek
jego prezydium. Postanowienie § 22 ust. 3 – 5 stosuje się odpowiednio.
§ 52
1. Zarząd oddziału powiatowego, z zastrzeżeniem § 23 ust. 2 niniejszego statutu, określa
liczbę członków prezydium oraz wybiera jego skład, w tym prezesa, wiceprezesów
sekretarza i skarbnika.
2. Zarząd oddziału powiatowego powołuje komisję ds. młodzieży oraz może powoływać
inne komisje problemowe i zespoły zadaniowe jako jego organy doradcze.
§ 53
Do kompetencji zarządu oddziału powiatowego należy wykonywanie zadań Związku
na terenie powiatu, w szczególności:
1) wykonywanie uchwał zjazdu oddziału powiatowego i zwierzchnich władz
Związku,
2) rozpatrywanie wniosków mających na celu poprawę stanu ochrony
przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa
powszechnego w powiecie,
3) uchwalanie planów działalności i budżetu oddziału powiatowego oraz
zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
4) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez prezydium zarządu
oddziału powiatowego,
5) zawieszanie uchwał zjazdów oddziałów gminnych, sprzecznych ze statutem lub
uchwałami zwierzchnich władz Związku,
6) ustalanie liczby delegatów na zjazd oddziału powiatowego,
7) wybieranie ze swego grona przedstawicieli wchodzących w skład zarządu oddziału
wojewódzkiego i odwoływanie ich,
8) podejmowanie inicjatyw w zakresie zmian statutu,
9) podejmowanie innych czynności w zakresie działania zarządu oddziału
powiatowego.
§ 54
Do kompetencji prezydium zarządu oddziału powiatowego należy:
1) kierowanie bieżącą pracą oddziału powiatowego, wykonywanie uchwał zarządu
oddziału powiatowego i zarządu oddziału wojewódzkiego oraz władz Związku,
2) nadzorowanie i koordynowanie działalności zarządów oddziałów gminnych,
3) opracowywanie projektów planów działalności i budżetu oddziału powiatowego
oraz przedstawianie sprawozdań z ich wykonania,
4) uchylanie uchwał zarządów oddziałów gminnych sprzecznych ze statutem lub
uchwałami zwierzchnich władz Związku,
5) rozstrzyganie odwołań od uchwał zarządów oddziałów gminnych,
6) inicjowanie i prowadzenie innych działań wynikających z postanowień statutu,
7) przyznawanie i nadawanie odznak oraz wyróżnień w ramach uprawnień
przyznanych przez Prezydium Zarządu Głównego.
§ 55
Postanowienia § 42 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.
§ 56
1. Prezes zarządu oddziału powiatowego reprezentuje oddział powiatowy i zarządza jego
majątkiem.
2. Prezes zarządu oddziału powiatowego podejmuje decyzje w zakresie zwykłego
zarządu. Prezydium zarządu oddziału powiatowego może upoważnić prezesa zarządu
oddziału powiatowego do podejmowania decyzji w zakresie przekraczającym zwykły
zarząd do określonej wysokości zaciąganych jednorazowo zobowiązań.
3. W sprawach określonych w ust. 1 i 2 prezes zarządu oddziału powiatowego może
udzielać pełnomocnictw.
Komisja rewizyjna oddziału powiatowego
§ 57
1. Komisja rewizyjna oddziału powiatowego jest organem kontroli wewnętrznej oddziału
powiatowego.
2. Członkowie komisji rewizyjnej oddziału powiatowego wybierają ze swego grona
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Postanowienia § 28 ust. 3 oraz § 30 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.
§ 58
Do kompetencji komisji rewizyjnej oddziału powiatowego należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności oddziału powiatowego ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarki finansowej, nie rzadziej niż jeden raz w roku,
2) składanie zjazdowi oddziału powiatowego sprawozdań ze swojej działalności
oraz wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu oddziału
powiatowego,
3) przedstawianie zarządowi oddziału powiatowego uwag i wniosków dotyczących
działalności oddziału powiatowego,
4) współdziałanie z komisjami rewizyjnymi oddziałów gminnych oraz
koordynowanie ich działalności.
C. Oddział gminny
§ 58a
Władzami oddziału gminnego Związku są:
1) zjazd oddziału gminnego,
2) zarząd oddziału gminnego,
3) prezydium zarządu oddziału gminnego,
4) komisja rewizyjna oddziału gminnego.
Zjazd oddziału gminnego
§ 59
1. Zjazd oddziału gminnego jest najwyższą władzą oddziału gminnego.
2. W zjeździe oddziału gminnego uczestniczą:
1) z głosem decydującym – delegaci członków zwyczajnych Związku,
2) z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających Związku oraz
członkowie ustępujących władz oddziału gminnego i osoby zaproszone.
§ 60
Do kompetencji zjazdu oddziału gminnego należy:
1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu oddziału gminnego i komisji
rewizyjnej oddziału gminnego oraz udzielanie absolutorium ustępującemu
zarządowi oddziału gminnego na wniosek komisji rewizyjnej oddziału gminnego,
2) uchwalanie programów działania oddziału gminnego,
3) zatwierdzanie składu zarządu oddziału gminnego,
4) określenie liczby członków komisji rewizyjnej oddziału gminnego oraz jej wybór
spośród delegatów (członków zwyczajnych Związku) na zjazd oddziału gminnego,
5) wybór delegatów na zjazd oddziału powiatowego spośród delegatów (członków
zwyczajnych Związku) na zjazd oddziału gminnego w liczbie określonej uchwałą
zarządu oddziału powiatowego,
6) podejmowanie innych uchwał w sprawach wnoszonych przez władze oddziału
gminnego i delegatów,
§ 61
1. Zjazd oddziału gminnego może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Zwyczajny zjazd oddziału gminnego jest zwoływany przez zarząd oddziału gminnego
raz na 5 lat.
3. Nadzwyczajny zjazd oddziału gminnego zwołuje zarząd oddziału gminnego:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie komisji rewizyjnej oddziału gminnego,
3) na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Związku,
4) na żądanie zarządu oddziału powiatowego.
4. Postanowienia § 21 ust. 4 - 6 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.
Zarząd oddziału gminnego i prezydium
§ 62
1. Zarząd oddziału gminnego jest władzą zarządzająco-wykonawczą oddziału gminnego.
2. W skład zarządu oddziału gminnego wchodzą przedstawiciele wszystkich członków
zwyczajnych Związku z terenu gminy w liczbie określonej uchwałą zarządu oddziału
gminnego, jednak nie mniej niż 7 osób. Postanowienia §22 ust. 3 – 5 stosuje się
odpowiednio.
§ 63
1. Zarząd oddziału gminnego, z zastrzeżeniem § 23 ust. 2 niniejszego statutu, określa
liczbę członków prezydium oraz wybiera jego skład, w tym prezesa, wiceprezesów,
sekretarza, skarbnika i komendanta gminnego Związku.
2. Zarząd oddziału gminnego powołuje komisję ds. młodzieży oraz może powoływać
inne komisje problemowe oraz zespoły zadaniowe jako jego organy doradcze.
§ 64
1. Do kompetencji zarządu oddziału gminnego należy:
1) wykonywanie uchwał zjazdu oddziału gminnego oraz zwierzchnich władz
Związku,
2) rozpatrywanie wniosków mających na celu podniesienie stanu ochrony
przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa
powszechnego w gminie,
3) uchwalanie planów działalności i budżetu oddziału zarządu gminnego oraz
zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
4) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez prezydium zarządu
oddziału gminnego,
5) ustalanie wysokości składki członkowskiej i sposobu jej podziału,
6) organizowanie i wspieranie OSP,
7) ustalanie liczby delegatów OSP na zjazd oddziału gminnego,
8) wybieranie ze swego grona przedstawicieli wchodzących w skład zarządu
oddziału powiatowego i odwoływanie ich,
9) podejmowanie inicjatyw w zakresie zmian statutu,
10) podejmowanie innych czynności w zakresie działania zarządu oddziału gminnego.
2. Do kompetencji prezydium zarządu oddziału gminnego należy:
1) kierowanie bieżącą pracą oddziału gminnego, wykonywanie uchwał zarządu
oddziału gminnego oraz uchwał zwierzchnich władz Związku,
2) koordynowanie działalności OSP,
3) opracowywanie projektów planów działalności i budżetu oddziału gminnego oraz
przedstawianie sprawozdań z ich wykonania,
4) inicjowanie i prowadzenie innych działań wynikających z postanowień statutu,
5) przyznawanie i nadawanie odznak oraz wyróżnień w ramach uprawnień
przyznanych przez Prezydium Zarządu Głównego.
§ 65
Postanowienia § 42 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.
§ 66
1. Prezes zarządu oddziału gminnego reprezentuje oddział gminny i zarządza jego
majątkiem.
2. Prezes zarządu oddziału gminnego podejmuje decyzje w zakresie zwykłego zarządu.
Prezydium zarządu oddziału gminnego, a w przypadku jego braku zarząd oddziału
gminnego może upoważnić prezesa zarządu oddziału gminnego do podejmowania
decyzji w zakresie przekraczającym zwykły zarząd do określonej wysokości
zaciąganych jednorazowo zobowiązań.
3. W sprawach określonych w ust. 1 i 2 prezes zarządu oddziału gminnego może
udzielać pełnomocnictw.
Komisja rewizyjna oddziału gminnego
§ 67
1. Komisja rewizyjna oddziału gminnego jest organem kontrolnym oddziału gminnego.
2. Członkowie komisji rewizyjnej oddziału gminnego wybierają ze swego grona
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Postanowienia § 28 ust. 3 i § 30 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.
§ 68
Do kompetencji komisji rewizyjnej oddziału gminnego należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności oddziału gminnego, ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarki finansowej, nie rzadziej niż raz w roku,
2) kontrolowanie opłacania składek członkowskich,
3) składanie zjazdowi oddziału gminnego sprawozdań ze swojej działalności oraz
wniosków w sprawie absolutorium dla zarządu oddziału gminnego,
4) przedstawianie zarządowi oddziału gminnego uwag i wniosków dotyczących
działalności oddziału gminnego.

ROZDZIAŁ VI
Mienie Związku i jego oddziałów.
§ 69
Mienie Związku i oddziałów posiadających osobowość prawną powstaje
z następujących źródeł:
1) składek członkowskich,
2) dotacji, darowizn, spadków, zapisów,
3) dochodów z własnej działalności gospodarczej,
4) dochodów z majątku Związku,
5) dywidendy należnej Związkowi z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych,
6) środków przekazanych przez instytucje ubezpieczeniowe,
7) ofiarności publicznej.
§ 70
1. Dochód Związku przeznacza się w całości na realizację celów statutowych.
2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Związku, oddziałów i innych jednostek
organizacyjnych ustala Zarząd Główny.
3. Zarząd Główny Związku podejmuje uchwały dotyczące zakazów wynikających
z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ROZDZIAŁ VII
Zmiany statutu i rozwiązanie Związku
§ 71
1. Uchwały w sprawach:
1) zmiany statutu,
2) połączenia z innym stowarzyszeniem,
3) rozwiązania Związku
podejmuje Zjazd Krajowy większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2
ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. Wnioski w sprawach określonych w ust. 1 pkt. 1 - 2 są składane przez Zarząd Główny
lub przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby zarządów oddziałów wojewódzkich Związku,
3. Wnioski określone w ust. 1 pkt. 3 składa co najmniej 1/4 ochotniczych straży
pożarnych zrzeszonych w Związku.
§ 72
1. Zawiadomienie delegatów o terminie Zjazdu Krajowego, na którym ma być
rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania Związku wraz z porządkiem obrad
powinno być doręczone co najmniej na 3 miesiące przed odbyciem zjazdu.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku, Zjazd Krajowy wyznacza komisję
likwidacyjną w składzie 3-5 osób.
3. Pozostały po rozwiązaniu majątek Związku może być przekazany na rzecz
ochotniczych straży pożarnych zrzeszonych w Związku.

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe
§ 73
Delegaci wybierani na zjazdach poszczególnych oddziałów Związku zachowują swoje
mandaty przez okres trwania kadencji władz Związku. Przepis § 17 ust. 2 niniejszego
statutu stosuje się odpowiednio.

Losowe Zdjęcie

Brak grafik

Mapa

{mosmap}

Licznik odwiedzin

Copyright © osp.ugporaj.pl 2022